Bases dels Premis RetinES 2023

1. INSCRIPCIÓ

Per participar als Premis RetinES es requerirà l’alta prèvia en el formulari del web www.retines.net on caldrà escollir un usuari i una contrasenya. Posteriorment, se seguiran els passos per introduir les dades corresponents a la fitxa tècnica de l’obra/projecte audiovisual.

 

2. MODALITATS

2.1 A la millor obra o projecte audiovisual en benefici de l’acció i/o activitat socioeducativa: es poden enllaçar curtmetratges, documentals, projectes o altres tipus de treballs audiovisuals que tinguin en compte el fet, l’acció o activitat socioeducativa (premi de 600€).

2.2 A la millor obra o projecte audiovisual de màxim 2 minuts realitzat per estudiants d’educació social que presentin un projecte social, o denunciïn/critiquin una situació o problemàtica social (premi de 300€).

 

3. PRESENTACIÓ DE LES OBRES

3.1 Totes les obres i projectes audiovisuals que es presentin han d’estar publicats/allotjats en un servidor extern al del web de RetinES. Al web de RetinES només es compartiran vídeos (enllaços) allotjats en altres pàgines web.

3.2 Les obres o projectes audiovisuals podran presentar-se en un dels dos idiomes oficials dels Premis RetinES: català o castellà. Si no estan en un d’aquests dos idiomes, hauran de portar obligatòriament subtítols incrustats en un dels dos idiomes oficials.

3.3 L’any de producció de les obres audiovisuals que es presenten als Premis no poden superar més de tres anys d’antiguitat, abans de l’any de l’inici de la convocatòria present. Enguany, poden presentar-se obres del 2020, 2021, 2022, 2023.

3.4 En el cas de les obres presentades a la segona modalitat, realitzat per estudiants d’educació social, s’haurà d’escriure “(Estudiants)”, darrere del títol original de l’obra.

3.5 En els Premis o en la comunitat RetinES no s’acceptarà cap vídeo o projecte audiovisual que plantegi tractes vexatoris o violents cap a la infància, gent gran, persones amb diversitat funcional, o qualsevol altra persona en situació de risc d’exclusió social.

3.6 El material enllaçat ha d’estar regit per la mateixa llicència de RetinES en règim de drets Creative Commons (Reconeixement-No comercial-Sense obres derivades 3.0 Unported).

3.7 Els participants eximeixen l’organització d’aquests Premis de qualsevol responsabilitat derivada del plagi o qualsevol altra transgressió de la legislació vigent sobre propietat intel·lectual, drets d’autor, etc. en la qual es pogués incórrer.

3.8 Les obres que es presentin podran ser d’un únic realitzador/a o produïts en col·laboració.  Només s’hi podrà presentar una obra per persona o organització.

3.9 Una mateixa obra no podrà rebre més d’un premi.

3.10 La presentació d’obres o projectes audiovisuals als Premis RetinES s’ha de realitzar entre el 20 de gener i l’1 d’abril del 2023.

 

4. PROJECTES GUANYADORS

4.1 Al mes de maig de 2023, el CEESC informarà els responsables de les obres o projectes guanyadors. En una setmana caldrà acreditar que són majors d’edat i responsables de l’obra. Si les obres guanyadores són produïdes i de responsabilitat d’una organització, aquesta haurà d’acreditar estar legalment constituïda i ser responsable de l’obra. Les persones o organitzacions que no informin de les dues acreditacions no podran rebre el Premi.

4.2 Després d’aquesta setmana, el CEESC informarà a la resta de participants i farà públics els resultats, amb el nom de participants, finalistes i premiats. Posteriorment, es faran públics en aquesta web i en la del Col·legi (www.ceesc.cat). Per tant, els finalistes i/o premiats cedeixen els seus drets d’imatge amb l’acceptació d’aquestes bases i, per tant, a la participació dels Premis.

4.3 Els Premis s’entregaran en un acte públic presencial o virtual amb la projecció de les obres finalistes i guanyadores i la participació dels seus responsables. Els premis s’abonaran a la persona física o jurídica que aparegui com a productora o responsable de l’obra o projecte respectivament, en el formulari d’inscripció als Premis.

 

5. CANDIDATS I CANDIDATES ALS PREMIS RetinES

5.1. Es podrà presentar als Premis RetinES qualsevol persona física major d’edat (18 anys) o jurídica o qualsevol tipus d’institució, associació, col·lectiu o persona, estigui o no vinculada a l’educació social que desitgi, independentment de la nacionalitat que consti al seu passaport.

5.1.1 Les persones físiques productores o responsables de les obres guanyadores hauran d’acreditar que siguin majors d’edat i responsables de l’obra. I les persones jurídiques productores o responsables de les obres guanyadores hauran d’acreditar que estiguin legalment constituïdes i ser responsables de l’obra.

 

6. JURAT I VALORACIÓ

6.1 El jurat estarà format per professionals de l’àmbit de l’educació social i/o de l’audiovisual, membres de les entitats col·laboradores del RetinES, escollits per l’organització, que garanteix que aquest no coneixerà l’autoria de les obres o dels projectes presentats. Quedarà a la consideració del jurat deixar desert qualsevol dels Premis proposats i el seu veredicte serà inapel·lable.

6.2 El jurat especialitzat valorarà i atorgarà els Premis RetinES tenint en compte criteris com l’originalitat de les obres o projectes audiovisuals que es presentin, el tema que tractin i de quina manera ho fan, la intenció pedagògica, l’equilibri entre l’edició audiovisual tècnica i el contingut socioeducatiu de la peça…

6.3 En el cas del primer premi valorat en 600€, si els membres d’aquest jurat ho consideren oportú podran decidir si ho reparteixen en dos (300€ per cadascun) a causa de les diferències que pot haver-hi entre els formats.